Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú pri zlepšovaní stránok, a tiež prispievajú k ich jednoduchšiemu používaniu.
Týmto vyjadrujete súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Prečítajte si viac

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Podmienky používania a zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah týchto internetových stránok je majetkom spoločnosti Orion Diagnostica Oy a pričlenených organizácií (ďalej len "Orion Diagnostica").
 
Vstupom na tieto stránky a ich používaním vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami:  

Práva duševného vlastníctva

Všetky materiály obsiahnuté na týchto stránkach sú majetkom spoločnosti Orion Diagnostica a sú chránené vnútroštátnym aj medzinárodným právom duševného vlastníctva, obchodnými názvami a ochrannými značkami. Všetky práva sú vyhradené spoločnosti Orion Diagnostica vrátane práv používania ochranných značiek a obchodných značiek Orion Diagnostica a zmluvných partnerov.
 
Akákoľvek reprodukcia, prenos, zverejňovanie, modifikácia, šírenie alebo ukladanie týchto informácií akoukoľvek formou je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Orion Diagnostica.

Avšak spoločnosť Orion Diagnostica povoľuje ukladanie týchto informácií vo Vašom počítači, tlač stránok alebo výňatkov z nich na Vaše osobné použitie. Jednotlivé dokumenty na stránkach spoločnosti Orion Diagnostica môžu podliehať osobitným podmienkam zaobchádzania, ak je v nich tak ustanovené.
 
Používať tlačové oznámenia a ďalšie dokumenty označené ako verejné je dovolené za predpokladu, že je uvedený zdroj informácií.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté na stránkach spoločnosti Orion Diagnostica sú poskytované bez akejkoľvek záruky faktickej správnosti, priamo alebo nepriamo vyjadrené. Spoločnosť Orion Diagnostica nezodpovedá za žiadnych okolností žiadnym subjektom za akékoľvek priame, nepriame, následné alebo osobitné škody vyplývajúce, spôsobené, alebo akokoľvek súvisiace s použitím stránok spoločnosti Orion Diagnostica, ani za ušlý zisk, stratené údaje, škody na hardvéri, softvéri alebo iných systémoch a zariadeniach. Ani na tejto internetovej stránk, ani u servera nemožno zaručiť, že nebude obsahovať vírusy alebo iné škodlivé komponenty.
 
Informácie obsiahnuté na stránkach spoločnosti Orion Diagnostica môžu obsahovať nepresnosti alebo byť neaktuálne. Informácie na týchto stránkach sa môžu aktualizovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež môže spoločnosť Orion Diagnostica vykonávať na stránkach úpravy či zmeny, alebo zamedziť prístup k nim bez predchádzajúcej informácie. Informácie na týchto internetových stránkach môžu obsahovať odkazy na výrobky alebo služby spoločnosti Orion Diagnostica, ktoré nie sú vo Vašom štáte dostupné alebo schválené príslušnými orgánmi. Spoločnosť Orion Diagnostica nenesie žiadnu zodpovednosť za Váš prístup k informáciám, ktoré sa nezhodujú s právnym poriadkom alebo predpismi platnými vo Vašom štáte. Odporúčame Vám obrátiť sa na miestnu pobočku alebo partnerskú organizáciu spoločnosti Orion Diagnostica pre získanie informácií o dostupnosti produktov spoločnosti Orion Diagnostica vo Vašom štáte.
 
Spoločnosť Orion Diagnostica nezastupuje žiadnym spôsobom prevádzkovateľa internetových stránok prístupných prostredníctvom odkazov na stránkach spoločnosti Orion Diagnostica, ani nemá žiadny vzťah k údajom a produktom tam prezentovaným alebo spomínaným. Ak vstúpite na iné stránky ako stránky spoločnosti Orion Diagnostica, majte na pamäti, že tieto sú od spoločnosti Orion Diagnostica úplne nezávislé. Spoločnosť Orion Diagnostica nepreberá zodpovednosť za materiály vytvorené alebo uverejnené inými stranami a prepojené so stránkami spoločnosti Orion Diagnostica.

Ďalšie podmienky používania

Ak poskytnete akékoľvek komentáre alebo materiály na ktoromkoľvek z našich serverov, prostredníctvom e-mailu alebo tejto stránky, vyjadrujete tým svoj súhlas s tým, aby informácia nebola naďalej považovaná za dôvernú alebo internú a prípadne bola spoločnosťou Orion Diagnostica zverejnená. Ďalej týmto potvrdzujete, že materiál je voľne prístupný a publikovateľný.
Poskytnutím materiálu prostredníctvom týchto internetových stránok poskytujete svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Orion Diagnostica mohla s týmto materiálom alebo akoukoľvek jeho časťou ďalej nakladať a využívať ho na akékoľvek účely, a to bezplatne a bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
 
Týmto vyjadrujete súhlas so zbavením zodpovednosti spoločnosti Orion Diagnostica vo vzťahu k akýmkoľvek právnym krokom tretej strany podniknutým proti nám na základe Vami poskytnutých materiálov.
 
Ďalej sa zaväzujete nerobiť žiadne právne kroky proti nám na základe týchto materiálov. Ak sa na stránkach spoločnosti Orion Diagnostica stretnete s akýmikoľvek materiálmi porušujúcimi autorské právo alebo odkazmi na ne, prosím, informujte nás o tom, aby sme mohli podniknúť okamžité nápravné opatrenia.

Cookies (Available only in English)

Orion Diagnostica respects the privacy of personal data and the concerns that web visitors might have about the use of their data. In those cases where we collect and use personal data (name, address, contact information), we apply the very best practices. Read more in Slovak: Popis dokumentu

In regard to cookies (cookies are small text files, which enhance the user experience on a website, by allowing the system to recognise returning visitors etc.) Orion Diagnostica uses only so-called first-party cookies which are cookies created and utilised by Orion Diagnostica. Third-party cookies (cookies that are created, managed and analysed by a separate entity, possibly providing some service to the organisation hosting the website) are not used by Orion Diagnostica. Orion Diagnostica does not share cookie data with any third party.

The cookies currently in use on our websites:

  • ASP.NET_SessionId - Session cookie sent to the web browser
    Used when you open the browser and then go to a website that implements ASP.NET session state. This cookie is deleted when you close your browser. 
  • Statistics - Google analytics
    Used to distinguish visitors – anonymity is protected.

If you want to use Orion Diagnostica websites and cannot accept the use of these cookies, we will ask you to deactivate the use of cookies within your browser settings. How to do this (so-called - opt-out) you can use the information on this website: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.